Tarihçe ve Kuruluş


Transport Tekniği Grubu Tanıtım Sunumu için tıklayınız.
İletişim ve ulaşım bilgileri için tıklayınız.

Tanıtım

İTÜ - Transport Tekniği Grubu'nda lisans ve lisansüstü programlarda aşağıdaki araştırma ve proje konularında çalışmalar yürütülmektedir:

 • Düşey Transport Sistemleri
 • Asansör Teknolojileri
 • Asansör Kontrol Sistemler
 • Kren Konstrüksiyonları
 • Konveyör Sistemleri
 • Havai Hatlar (Teleferik - Telesiyej)
 • Halat Mekanizmaları
 • Zincir Mekanizmaları
 • Durum izleme ve bakım
 • Sonlu Elemanlar Metoduyla Analiz
 • Sınır Elemanlar Metoduyla Analiz
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik
 • Bigisayar Destekli Çizim, Tasarım ve Modelleme
 • Geometrik Modelleme
 • Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma
 • Endüstriyel İlişkiler ve Kariyer

Endüstriyle ilişkiler transport tekniğinin çeşitli ve disiplinlerarası konularındadır. Sedef Tersanesi'ne 2x275 ton ve Boğaziçi Tersanesi'ne 2x275 ton kaldırma kapasiteli portal krenin müşavirlik hizmeti verilmektedir. Ayrıca transport makinalarının muayene, kontrol ve test çalışmaları yapılmaktadır. Grubumuzun çalışmalarına özellikle asansör endüstrisinden destek gelmektedir ve birçok mezunumuz destek olan firmalarda çalışmaktadır. Asansör teknolojileri laboratuvarı kurulmuş ve çalışmalarına devam etmekte olup, özellikle CE belgelendirmesi çalışmalarında endüstriye hizmet etmek üzere düzenlenmektedir. Birçok lisansüstü ve doktora araştırma konuları endüstriyle ilgili olup, bu çalışmaları yapanlar daha sonra destekleyici firmalarda iş imkanı bulmaktadır.

Tarihçe
Başlangıçta Makina Elemanları Kürsüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Transport Tekniği Kürsüsü, Profesör Güher Dosdoğru'nun 11 Kasım 1959 yılında Dekanlığa "Transport Tekniği Kürsüsü'nün ihdası tasavvuru dolayısıyla düşünceler ve teklifler" başlıklı yazısı üzerine, Makina Elemanları Kürsüsü'nden ayrılarak Transport Tekniği ve Teknik Resim Kürsüsü olarak kurulmuştur. 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği kürsülerin kapatılması üzerine Transport Tekniği ve Teknik Resim, Makina Elemanları ve Ziraat Makinaları Kürsüleri birleşerek Konstrüksiyon Anabilim Dalı'nı oluşturmuşlardır. 2009 yılında İTÜ Senatosunun aldığı karar ile Anabilim Dallarının kapatılması üzerine, Makina Mühendisliği Bölümü Makina Mühendisliği Anabilim Dalına bağlanmıştır.

1994 yılında Prof. Dr. H. Öztepe'nin gayretleriyle Makina Fakültesinin desteği ve Rektörlüğün maddi yardımları alınarak Transport Tekniğine bağlı olarak "Bilgisayar Destekli Teknik Resim ve Tasarım" laboratuvarı R330'da 12 adet bilgisayar ve 3 adet plotter ile kurulmuştur. Başlangıçta kredisiz olarak Bilgisayar Destekli Teknik Resim derslerinin verildiği laboratuvar, daha sonra CAD/CAM Merkezine bağlı olarak "Teknik Resim CAD Laboratuvarı" olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Ayrıca 2004 yılında grup elemanlarının katkısı ve sanayiden alınan desteklerle, Asansör Teknolojileri Laboratuvarı kurulmuştur. Halen bu laboratuvar kapsamında gerek asansör teknolojileri konusunda ve diğer konularda araştırma ve deneyler devam etmektedir.


Kuruluş Yazısı

Prof. Güher Dosdoğru
Prof. Dr. Güher Dosdoğru


Transport tekniğinin önemi

İnsanlığın refah ve saadetinde başlıca rol oynayan maddi değerlerin çoğunu yükte ağır bahada ucuz malzeme teşkil ettiğinden, bunların tabii kaynaklardan ham olarak elde edildikten sonra tam işlenmiş hale getirilinceye kadar lüzumlu ameliyeler arasında, işbu malzemenin nakline harcanan meblağ, maliyetlerin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Gayesi prodüksiyon olan bir fabrikada, transport masraflarının toplam masraflar içindeki hissesi ortalama olarak takriben %25'tir. İşbu nisbet bazı fabrikalar için %80'e erişmektedir. Transport tekniğindeki inkişafın başlıca gayesi, malzeme naklinde tasarruf sağlayan tedbirlerin alınmasından ibarettir.

Makina Fakültesi'nde Transport Tekniği Öğretimi'ndeki inkişaf
Makina Fakültesi, Yüksek Mühendis Okulu'nun bünyesinde Elektromekanik Şubesi olarak teşekkül ettiği zaman, tekniğin bu branşı ile ilgili bir ders, Elektromekanik Şubesi'nin müfredat programında yoktu. Fekat İnşaat Şubesi'nin müfredatında, İsad Makinaları adı altında 2 semester müddetle haftada birer saatten ibaret bir ders mevcut idi. Bu gerçek, o devirde iki şube arasındaki zihniyet farkını gösterir. Bununla beraber, makina projesi olarak, 2 semester müddetle haftada 6'şar saatten ibaret bir zaman zarfında, öğrencilerin kaldırma makinaları projesi yaptıkları zikr edilmektedir.

Makina Fakültesi'nin Teknik Üniversite içinde teşekkülünden sonra, Makina Şubesinde Kaldırma Makinaları Öğretimi için ayrılan saatler sırasıyla: 

            1 saat ders/hafta (2+3=5 saat) proje/hafta 

  (2+2=4)    "        "         (2+3=5    " )         " 

Ayrıca 2 seneden beri, kaldırma makinalarında proje yapmış olan öğrencilerden istekli olanlara, Transport Tekniği konusunda diploma ödevi yaptırılmaktadır.

Tekliflerim
(Genel Kurulu ilgilendirmekle beraber, tenvir maksadıyla arzettim) Müfredat programlarındaki Kaldırma Makinaları, muhteviyatı değişmeksizin Transport Tekniği - I'e çevrilmesi. Transport Tekniği - II ihdas olunabilir. 1 semester haftada 3 saatten ibaret bu ders için, ders planlarında ayrıca zaman ayırmaya lüzum yoktur. Transport Tekniği - II, bu konuda diploma ödevi yapan öğrenciler için mecburi olur (Doktora tezi dersleri gibi.); Diploma çalışmaları için ayrılan zamana bu ders yerleştirilebilir; imtihanı, diploma çalışmasınınkiyle yapılır ve bunun içinde değerlendirilir.

Transport Tekniği II'nin müfredatı
Özel krenler: Demir ve çelik istihsal fabrikalarında kullanılanlar, tersane krenleri, yüzer krenler, borda krenleri, bandlı yükleme köprüleri, v.s.
Transport tesisatı: Fabrikalarda, liman ve silolarda, açık ambarlarda, v.s.
Transport problemleri: Yeni transport tesisatına dair veya mevcut transport tesisatının islahı hakkında. Bu maksatla transport planları.

Teknik Üniversitemizin bünye bakımından Alman Teknik Yüksek Okulları'na benzediği kanaatindeyim. Mezkur müesseselerin Makina Fakülteleri'nin kaffesinde Transport Tekniği Kürsüleri mevcuttur. Bazılarında ulaştırma veya uzun mesafe transport tekniği branşına giren demiryolu makinaları, Transport Tekniği Kürsüsü'ne bağlıdır. Bu itibarla Makina Fakültemizde Transport Tekniği Kürsüsü'nün ihdası, Alman Teknik Yüksek Okulları'ndakinin bir benzeri olacaktır.